Regulamin obiektu „Willa pod Skałką”

Jest nam niezwykle miło gościć Państwa w naszym obiekcie. Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa pobyt miły i udany. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem obowiązującym w naszym obiekcie.

 1. Warunkiem rezerwacji pobytu jest opłacenie zadatku wysokości 30% kwoty za cały pobyt w ciągu 3 dni od daty rezerwacji. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu.
 2. W przypadku odwołania rezerwacji przed terminem przyjazdu bądź w przypadku braku przyjazdu do obiektu zadatek nie podlega zwrotowi.
 3. Doba hotelowa zaczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 15:00, a kończy się w dniu wyjazdu o godzinie 10:00.
 4. Zameldowanie się, a także uregulowanie pozostałej opłaty za pobyt odbywa się zawsze w dniu przyjazdu. Dodatkowo pobierana jest kaucja zwrotna wysokości 500 zł.
 5. Przedłużenie pobytu do godzin wieczornych należy zgłosić osobiście lub telefonicznie. Jeśli jest ono możliwe, wówczas pobierana jest opłata wysokości połowy doby hotelowej.
 6. W przypadku skrócenia pobytu nie będzie zwracana pozostała wpłacona kwota.
 7. Cisza nocna trwa od 22:00 do 6:00.
 8. Właściciel obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobom, które naruszają porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu.
 9. W sytuacji konieczności interwencji policji możliwe jest natychmiastowe wypowiedzenie umowy ze strony wynajmującego bez zwrotu pieniędzy. Właściciel obiektu nie ponosi kosztów interwencji policji.
 10. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 11. Osoby nie zameldowane w obiekcie mogą przebywać w nim za zgodą właściciela, nie dłużej jednak niż do 22:00.
 12. Właściciel wydaje tylko jeden klucz do obiektu. W przypadku jego zgubienia pobierana jest opłata wysokości 50 zł.
 13. Gość obiektu powinien niezwłocznie poinformować Właściciela o usterce bądź szkodzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 14. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia domku przez Najemcę, Najemca jest zobowiązany do jej naprawienia.
 15. Wszelkie braki dotyczące wyposażenia należy zgłaszać właścicielowi obiektu.
 16. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione przez Najemcę w obiekcie w szczególności takie jak:środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 17. Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 18. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Obowiązuje zakaz korzystania z urządzeń zasilanych gazem lub elektrycznością nie będących wyposażeniem domu z uwagi na zagrożenie pożarowe. Obowiązuje zakaz wnoszenia do obiektu materiałów wybuchowych i łatwopalnych.
 19. Wewnątrz budynku obowiązuje bezwzględny i całkowity ZAKAZ PALENIA. Przed obiektem wyznaczono strefę palacza.
 20. W obiekcie znajdują się gaśnice p.poż .
 21. W całym obiekcie działa bezprzewodowe WiFi.
 22. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz chodzenia w butach.
 23. Obiekt jest monitorowany.
 24. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pieniędzy w przypadku nieprzestrzegania przez Najemcę przepisów powszechnie obowiązującego prawa i postanowień niniejszego Regulaminu.
 25. Po zakończeniu okresu najmu Najemca jest zobowiązany do opuszczenia obiektu niezwłocznie pod rygorem naliczenia czynszu za kolejną dobę zgodnie z cennikiem.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.